Menu

ČSOB nabízí úvěr s dotací

ČSOB se dlouhodobě zaměřuje na úvěrování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví bytových družstev (BD) či ve správě společenství vlastníků (SV). Za posledních deset let podpořila revitalizace více než 11 000 objektů úvěry v objemu přesahujícím 50 miliard korun - to je více než třetina všech úvěrů, čerpaných těmito subjekty na opravy svých domů. I v letošním roce připravila ČSOB pro své klienty řadu benefitů, které by měly přispět k zatraktivnění a zlevnění úvěrových prostředků, určených na krytí nákladů, spojených s investicemi do obytných budov.

 

Dotace z ČSOB Programu energetických úspor

Od počátku roku 2015 ČSOB nabízí dotaci ze svého Programu energetických úspor. Dotace činí 1 % z objemu skutečně vyčerpaného úvěru, je vyplácena ve třech ročních splátkách a je určena výhradně pro BD a SV. Podmínka pro získání této dotace je jediná – úvěrovaná investice přinese oproti stávajícímu stavu určitou úsporu energií. Dotaci lze tedy poskytnout zejména v případech, kdy úvěrem jsou kryty náklady spojené se zateplením domu, výměnou oken nebo výstavbou vlastních zdrojů tepla či teplé vody. Úsporu energie přináší tedy např. pořízení nové kotelny, tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody nebo i jen pouhá výměna stávajícího výtahu za výtah nový, samozřejmě s úspornějším pohonem. Důležité je, že žádost o dotaci není nikterak administrativně náročná! Obejde se bez energetického auditu, projektové dokumentace a dalších expertních posudků. Navíc dotací je možné podpořit úvěr na rekonstrukci jak panelových, tak i nepanelových domů. Žádost o dotaci lze ČSOB předložit současně se žádostí o úvěr. Naopak o dotaci nelze požádat v případech, kdy již s bankou byla úvěrová smlouva uzavřena. Obdobný program už ČSOB nabízela v letech 2008-2012 a o čerpání dotačně podpořených úvěrů byl mezi jejími klienty enormní zájem. V předmětném období banka takto podpořila úvěry v objemu více než 8 miliard korun a na dotacích svým klientům vyplatila přes 80 miliónů korun.

 

Úvěr bez poplatku za vedení úvěrového účtu

Úrokové sazby z úvěrů pro BD a SV se již druhým rokem drží na rekordně nízké úrovni. To byl důvod, proč v loňském roce ČSOB, ve snaze vybídnout své klienty k odpovědnému jednání, začala nabízet tzv. vztahový bonus, což obnášelo poskytnutí úvěru bez měsíčního poplatku za vedení úvěrového účtu. Protože se předmětná nabídka u klientů setkala s velmi pozitivním ohlasem, rozhodla se ČSOB tento benefit zachovat i v roce letošním. Jak už napovídá název bonusu, banka jím primárně sleduje navázání dlouhodobého vztahu se svými klienty. Podmínkou pro získání bonusu je, že bytové družstvo či SVJ si zafixuje úrokovou sazbu na dobu minimálně 10 let a současně povede celý svůj platební styk přes účet u ČSOB. ČSOB se tímto způsobem snaží vybídnout klienty k tomu, aby využili stávající rekordně nízké úrovně úrokových sazeb a zafixovali si ji na co nejdelší období. Takový stav jak pak přínosem pro obě strany. Klient má jistotu, že po celou dobu fixace úrokové sazby se nezmění výše jeho měsíční anuitní splátky a on tudíž nebude v této době nucen navyšovat stávající příděl do fondu oprav. Rovněž pro banku je takový stav výhodný – pokud je klient schopen nyní úvěr bez problémů splácet a výše splátky se díky neměnnosti úrokové sazby do budoucna nezmění, pak lze předpokládat, že do problémů by se neměl dostat ani v budoucnu. Klienti, kteří zvolí splatnost úvěru 20 let, tak za tuto dobu ušetří na poplatcích 60 tisíc korun – a to už je znát!

 

Až 20 % úvěru bez doložení účelu

Úplnou novinkou, kterou ČSOB začala standardně nabízet všem BD a SV, je možnost vyčerpat až 20 % objemu úvěru na běžný účet klienta bez dokládání účelu, tzn. bez předkládání jednotlivých faktur. Toto opatření by mělo zjednodušit administrativu jak klientům, tak bance. Ze zkušeností banky totiž vyplývá, že tuto možnost často žádají klienti v případech, kdy realizovaná investice se dostala do nečekaného časového skluzu nebo v případě, kdy klient potřebuje poslední platby dodavateli odložit na dobu po sjednaném termínu ukončení čerpání úvěru. Načerpáním poslední části úvěru na svůj běžný účet se tak klient vyhne nutnosti uzavírat s bankou dodatek k úvěrové smlouvě, který bývá běžně zpoplatněn.

 

Nechte si poradit

Kromě výše uvedených benefitů banka standardně poradí svým klientům, jak má správně vypadat vzorový a právně čistý text usnesení shromáždění vlastníků nebo členské schůze o schválení realizace investice a o čerpání úvěru na její krytí, a to v souladu s aktuálně platnou legislativou a stanovami. Zkušenosti z roku 2014 totiž ukázaly, že ne všechna BD a SV si s novou legislativou správně poradila. Situace, kdy musí být shromáždění vlastníků svoláno znovu jen kvůli špatné aplikaci nové právní úpravy, je nepříjemná pro obě strany. S ohledem na stávající právní úpravu odpovědnosti členů výboru SV za své konání v této funkci (§ 159 NOZ), je totiž v jejich vlastním zájmu mít vše schválené tak, jak zákon, judikáty soudu a stanovy požadují.

 

Autor: Ladislav Koucký

Manažer ČSOB pro BD a SV