Menu

Nová zelená úsporám 2015

Kdo může žádat:

 • Podat žádost o podporu mohou vlastnící (spoluvlastníci) bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby
 • Žádat mohou pouze vlastníci (spoluvlastníci) bytových domů na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, a ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.
 • Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí splňovat definici bytového domu, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 • Na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost, která ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

 

Na co lze podporu získat:

 

 • Podporována jsou opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů prováděná na obálce budovy (jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří) a dále výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu.
 • Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

 

Co to jsou způsobilé výdaje (výdaj, z něhož se podpora vypočítá):

 • Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření a prokazatelně provedené po rozhodném datu 1. 1. 2015.
 • Mezi způsobilé výdaje je možné zahrnout také výdaje na projektovou přípravu (např. na zpracování odborného posudku, zajištění stavebního dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).

 

Jakou podporu lze získat:

 • Maximální výše podpory pro 1 žadatele je stanovena na 10 mil.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

 • Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení budov (TZB) zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Možné podat pouze žádosti, u nichž vypočítaná podpora na navrhovaná opatření činí nejméně 50 000 Kč.

 

 

A.0 a A.1

A.2

konstrukce

(Kč/m2)

(Kč/m2)

Obvodová stěna

260

340

Střešní konstrukce

230

300

Výplně otvorů

750

1 000

Podlaha na terénu

300

400

Ostatní konstrukce, stropy

120

160

Pozn. Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.

 

Co musí žadatel doložit:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu,
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou,
 • doklad o právní osobnosti (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že objekt je ve spoluvlastnictví/vlastnictví více osob; v případě společenství vlastníků jednotek a bytového družstva je tento dokument nahrazen kopií usnesení shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek/členské schůze bytového domu s odsouhlasením podání žádosti o podporu a realizaci opatření),
 • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou),
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov),
 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – v případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá,
 • výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní,
 • soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele,
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo prostá kopie.

 

Informace převzaty z webu SFZP.